ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกาจับ  ออกประเมินมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ตามแบบประเมิน Thai Stop COVID plus 44 ข้อ  พร้อมทั้งบูรณาการงานป้องกันโรคไข้เลือดออก สุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายด้วย ค่า CI=0

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 – 09.30 น. ภายใต้การนำของนายณรงค์  แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล 
ได้มอบหมายให้  นางสาวนิ่มละมัย  หนูก่ำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดยาลวน   นางสาวปิ่นนภา  กอดทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พร้อมด้วย อสม.หมู่ 3 บ้านกาจับ อสม.  ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกาจับ  ออกประเมินมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ตามแบบประเมิน Thai Stop COVID plus 44 ข้อ  พร้อมทั้งบูรณาการงานป้องกันโรคไข้เลือดออก สุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายด้วย ค่า CI=0                 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นางสาวปิ่นนภา  กอดทอง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ผู้รายงาน

วันที่โพสต์ : 2021-06-14 สถานที่ : ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล