ประชุมหารือแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19  กรณีมีผู้ป่วยเข้ามาในพื้นที่ ในวันที่ 10  มิถุนายน 2564

วันที่ 10  มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น.นายสมมาฏฐ์  โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้นายณรงค์ แผลงศร  สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล  พร้อมด้วยนางสาวปิยวรรณ วิลาบุตร  หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ สสอ.ตระการพืชผล นางจิราพัชร  มั่นวงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง  นางสาวภิญญาพัชญ์  แสนสุข  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านแดง  นางสาวนิ่มละมัย  หนู่ก่ำ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดยาลวน และคณะเจ้าหน้าที่  ผู้นำชุมชน  ภาคีเครือข่าย  ประกอบไปด้วย กำนันตำบลกุดยาลวน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวนและ ประธาน อสม. ทั้ง 7 หมู่บ้าน คณะผู้อำนวยการโรงเรียน 3 แห่ง  ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19  กรณีมีผู้ป่วยเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งผลการจากประชุม มีมติดังต่อไปนี้  
1.ใช้มาตรการอย่าง D-M-H-T-T-A อย่างเข้มข้น  
2.ให้มีจุดเข้า-ออก หมู่บ้านทางเดียว  จัดเวรยามวันละ 2 คน  มีทะเบียนเข้า-ออก   มีเวลาปิด-เปิด หมู่บ้าน  ตั้งแต่เวลา 05.00-20.00น มีป้ายติดสำหรับกลุ่มเสี่ยงกักตัว  พร้อมระยะเวลาในการกักตัว จำนวนคนกักตัวในแต่ละครัวเรือน  
3.ประชาสัมพันธ์ เช้า เย็น ให้รับทราบ ทั้งในพื้นที่มีเคสโควิด-19 และตำบลกุดยาลวน  หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น

วันที่โพสต์ : 2021-06-10 สถานที่ : ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล